Home

Metodologia de acordare a rechizitelor scolare

ÎN LEGÃTURÄ CU METODOLOGIA DE ACORDARE A RECHIZITELOR SCOLARE PENTRU ANUL $COLAR 2019 - 2020 Art.l Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.33/2001 aprobate prin Legea nr.126/2002, se acordä rechizite scolare pentru anul scolar 2019 — 2020 elevilor, din învätämantu METODOLOGIE privind CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Capitolul I. Dispoziții generale Art. 1. - Prezenta metodologie a fost elaborată în temeiul art. 82, alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011. Art. 2

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe mebrul de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară* (cf. Art. 1 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de. CRITERII DE ACORDARE A RECHIZITELOR SCOLARE Acordarea de rechizite scolare elevilor din invatamantul de stat, primar si gimnazial, cursuri de zi, care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara Created Date: 10/29/2004 7:17:02 P

ATRIBUTIILE COMISIEI DE ACORDARE A BURSELOR SI RECHIZITELOR SCOLARE • Studiaza si afiseaza metodologia de acordare a burselor in anul scolar 2008­2009; • Informeaza personal diriginti i si invatatorii ( acestia trebuie sa semneze ca au luat la cunostinta metodologia) Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achizitionarea produselor alimentare, de igiena, a produselor de imbracaminte si a rechizitelor. NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinit Art. 11. (1) Sumele reprezentând contravaloarea rechizitelor şcolare nu se iau în calcul la determinarea veniturilor familiale în funcţie de care se stabilesc alte drepturi şi obligaţii reglementate prin lege. (2) Acordarea rechizitelor şcolare în condiţiile prezentei ordonanţe nu afectează dreptul la burse şcolare

  1. Modalitatea de acordare: ursele de performanță se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obținut rezultatele la menționate la (I a,b,c). ursele de performanță se acordă în ordine, ţinând seama de următoarele criterii, în limita numărului de burse aprobat onsiliul Local Tulcea
  2. iN LEGÃTURÄ CU METODOLOGIA DE ACORDARE A RECHIZITELOR SCOLARE PENTRU ANUL ¥COLAR 2020-2021 Art. l. Având in vedere prevederile Ordonan!ei Guvernului nr. 33/2001 aprobate prin Legea nr. 126/2002 a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 4385/2012 privind Acordarea de rechizite §colare gratuite, se acordä rechizite scolare pentru anul 2020-2021 elevilor di
  3. Valoarea maxima a fiecarui pachet de rechizite scolare in anul scolar 2014 - 2015 este de 25 lei pentru un elev din invatamantul primar si 30 lei pentru un elev din invatamantul gimnazial, potrivit notei trimise inspectoratelor de Ministerul Educatiei Nationale (MEN)
  4. te, echipament de protectie, conform prevederilor contractuale
  5. IMPORTANT!!! Pentru burse sociale si rechizite scolare si termenul limita de depunere a dosarelor : Ultima zi este vineri, 28.09.2012. ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învãţãmântul preuniversitar de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.

Criterii de acordare a burselor sociale si a rechizitelor

  1. CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ŞCOLARE An şcolar 2019-2020 Formula de calcul: S = 10.M an precedent + K. Nr. de concursuri Valorile lui K sunt: a) 5 puncte - dacă elevul a obținut mențiune MEN la olimpiadele și concursurile naționale din Lista
  2. (cf. Art. 1 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012 - Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare)
  3. spectie scolara. Metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar. Detalii Creat: Vineri, 11 Iunie 2021 09:26 Scris de Ad

Acte necesare pentru dosarele „Rechizite școlare

Metodologiei de acordare a subventiilor pentru specialisti- asistent medical comunitar/mediator sanitar-grup tinta pe componenta de asistenta medicala comunitara- care fac parte din echipa comunitara integrata- Proiect: crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii, POCU 375/4/22/122607, implementat de catre Ministerul Muncii și Justiei , in parteneriat cu Ministerul Educatiei Natinale și Ministerul Sanatatii METODOLOGIA de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă. În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează ORDONANŢĂ nr.33 din 16 august 2001. privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001 - 2002. Textul actului publicat în M.Of. nr. 496/23 aug. 2001. În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Metodologie De Acordare a Titlului De Colegiu National - Colegiu Unitatilor De Invatamant Preuniversitar (165.6k) Alte articole din categoria - Reţea şcolară, plan de şcolarizare H.C.A. Repartizare cifra de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022 Metodologia prezentă este elaborată în baza dispoziţiilor Ordinului 3392/2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, cursuri cu frecvență, a Ordinului nr. 4104/21.06.2017 şi a Ordinului nr. 4366/2017 privind modificarea şi completarea anexei la OM 3392/2017

METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR Lista actelor normative care fundamentează prezenta Metodologie: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; Contractul instituţional încheiat între UNAB și MEN; Ordinul MEN nr. 3392/2017, cu modificările și completările ulterioare. Art. 1 Ordin de constituire a ISJ Ilfov Atribuţiile I.S.J. Ilov conform art. 95(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Regulamentul de organizare si functionare a inspectoratelor scolare Prezenta metodologie ţine seama de sistemul de organizare a învăţământului superior, diferenţiat pe domenii / programe de studii. Art. 4. În fiecare facultate, se constituie Comisia de acordare a burselor şi Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Fiecare comisie este formată din două cadre didactice şi u Declarații de avere și interese ; Legea 544 privind accesul la datele de interes public ; Registrul Unic al Transparenței Intereselor ; Învăţământ preuniversitar . Descriere ; Învățământ preșcolar ; Învățământ primar ; Învățământ gimnazial. 1 METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR Lista actelor normative care fundamentează prezenta Metodologie: − Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; − Contractul instituţional încheiat între UNAB și MEN; − Ordinul MEN nr. 3392/2017, cu modificările și completările ulterioare. Art

Tichete sociale pentru gradinita: metodologia de acordare

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2020-2021 - în mod direct prin depunere dosar la școala conform Legii nr 126/2002 și a tichetelor sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 în valoare de 500 de le Pentru acordarea rechizitelor gratuite pentru anul şcolar 2018-2019 Conform O.U 33/2001 aprobat prin Legea nr. 126/2002 Subsemnatul(a)_____părintele(tutorele) elevului(ei) _____din clasa_____vă rog să-mi aprobaţi acordarea de rechizite scolare in anul 2018-2019

CERERE acordare rechizite scolare gratuite si tichete de 500 lei conform OUG nr 133 2020.pdf [ ] 338 kB: Documente necesare pentru acordarea rechizitelor colare gratuite i a tichetelor sociale pentru sprijin educaional.pdf [ ] 243 k Metodologia de acordare a burselor sociale, semestrul 1, an universitar 2020-2021. de FPSE; 01.10.2020 01.10.202 Ordin M.E. nr. 3864 31.05.2021 privind aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar și Anexa Ordinului M.E. nr. 3864/31.05.202 ÎN LEGÄTURÄ CU METODOLOGIA DE ACORDARE A RECHIZITELOR SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2020 - 2021 Art. 1 Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.33/2001 aprobate prin Legea nr.126/2002, se acordä rechizite scolare pentru anul scolar 2020 — 2021 elevilor, din învätämantul obligatoriu Privind criteriile de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 sem.I TIPUL BURSEI CONDITII A).BURSA DE PERFORMANTA (elevilor de la cursurile cu fecventa din inv.preuniversitar) Loc.I,II sau III etape nationale ale olimpiadelor si co ncursurilor scolare nationale organizate de MECTS (nota.

Dedeman va continua si in anul scolar 2013-2014 programul de acordare de burse scolare pentru copiii cu rezultate scolare foarte bune dar cu posibilitati materiale reduse. Art. 2. Pot aplica pentru aceasta bursa elevii provenind din mediul rural, cetateni ai Romaniei, care sunt admisi in clasa a IX- a la unul din liceele de stat si indeplinesc. 3.Bursa de studiu. Criterii de acordare a burselor de studiu pentru anul școlar 2020-2021 Bursa de studiu se acordă elevilor ce provin din familii în care, pe ultimele 3 luni, venitul mediu lunar pe membru de familie este cel mult egal cu salariul minim pe economie, respectiv 1346le Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu: Am schimbat metodologia de acordare a burselor de merit în Sectorul 6. Am scos pragurile de acordare a burselor care denaturau evaluarea școlară și am introdus competiția reală. Astfel, vor beneficia de burse mărite, în valoare de 500 de lei/ lună primii 10% dintre elevii care învață cel mai.

OG 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare Textul

Rechizite gratuite pentru elevii nevoiasi, in anul scolar

Tema: Şedinţa de Guvern din 15.09.2005 Guvernul a aprobat astăzi metodologia de stabilire şi acordare a despăgubirilor pentru foştii proprietari, cărora nu le mai pot fi restituite proprietăţile, permiţând astfel repararea abuzurilor comise de regimul comunist Prezenta metodologie stabilește modul de derulare a Competiției interne de acordare a granturilor pentru susținerea financiară a unităților de cercetare științifică din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați (denumită în continuare UDJG). CAPITOLUL II. SCOPUL METODOLOGIEI Art. 2

CEREMONIA DE ACORDARE A GRADELOR DE OFITER ABSOLVENTILORCriteriile de acordare a biletelor de tratament balnear

Metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar și fișa de feedback pe care o vor putea completa elevii au fost publicate în Monitorul Oficial. Potrivit metodologiei, scopul colectării feedbackului este creșterea calității procesului educațional și. metodologia criteriile de acordare a gradatiei de merit la competitiile scolare recunoscute de ME/ISJ, etapa judeteanä, interjudeteanä, etapa nationalä internationalä, în perioada I septembrie 2015 - 31 august 2020. functii pe perioada evaluärii poate participa la concursul de acordare a gradatiei de merit l Metodologia de acordare a burselor de merit pentru elevii care invata in scoli din Sectorul 6 a fost modificata joi, 1 iulie, in sedinta consiliului local. Pragurile care aveau ca efect vanarea notelor au fost eliminate. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anuntat pe Facebook ca elevii vor primi burse marite, insa nu in functie de note. Primii 10% dintre elevii unei scoli vor primi burse.

OMEC care reglementeaza METODOLOGIA DE ACORDARE A ATESTATULUI LINGVISTIC pentru anul scolar 2020-2021 si OMEC cu LISTA ACTUALIZATA A EXAMENELOR CU RECUNOASTERE INTERNATIONALA: OMEC 5460/august2020. OMEC 6063/noiembrie2020 . OMEC_6063. OMEC 5460 Atestat de competență lingvistic * Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuita semestrial, in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10

Ceremonia de acordare a gradelor de ofiter promotiei

Video: HOTĂRÂRE nr.284 din 21 iunie 1993 privind atribuirea ..

Criterii de acordare a burselor elevilor din invatamantul

METODOLOGIA SI CRITERIILE DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR CAPITOLUL I ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR Sectiunea I Dispozitii generale Art. 1. (1) Prin unitati de învatamânt, în sensul prezentei Metodologii se au în vedere unitatile de învatamânt cu personalitate juridica METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢI Str. Științei Nr. 2, cod poștal 800146, Galați, România, tel/fax: +0236 470 905, e-mail: aciee@ugal.ro, web: www.aciee.ugal.ro 2/10 Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE Art. 1

Un instrument de acordare şi accelerare a vindecării prin

Acordare de rechizite pentru anul scolar 2016-2017

ANUNȚ . În perioada 07-17 septembrie 2020 se depun dosarele pentru acordare de rechizite școlare gratuite. De acest drept beneficiază elevii din învățământul primar și gimnazial care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 nu depășeste 1115 de lei Suplimentare a fondurilor pentru programul de acordare a rechizitelor școlare. 01.09.2017. Ministerul Educației Naționale a depus o cerere de finanțare prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020, care va permite, în anul școlar 2017-2018, achiziționarea de rechizite pentru preșcolari, respectiv. Primăria Năvodari continuă programul de acordare a rechizitelor şcolare. 30 august 2011. Niciun comentariu ; La iniţiativa primarului Nicolae Matei şi în acest an continuă programul privind acordarea de rechizite şcolare pentru toti cei care studiaza in vreo forma de invatamant, in toate institutiile din oras. Administraţia a. De asemenea, prin noul ordin al ministrului Educatiei se mai adaugã o serie de modificãri fatã de metodologia de acordare a concediilor precedentã. Ministerul Educatiei schimbã regulile de acordare a zilelor libere legale pentru cadrele didactice si cele de conducere din scoli, în plinã perioadã a concediilor Burse scolare majorate consistent. Criteriile de acordare, modificate radical: Dispar pragurile ce aveau ca efect vanarea notelor. Scoala / burse scolare. Metodologia de acordare a burselor de merit pentru elevii care invata in scoli din Sectorul 6 a fost modificata joi, 1 iulie, in sedinta consiliului local

Metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea

METODOLOGIE DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC Capitolul I. Dispoziţii generale Art. 1. (1) În conformitate cu prevederile art. 311 alin (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit Festivitatea de absolvire 2020; Tipărire Detalii Publicat: 28 Noiembrie 2018 Ultima actualizare: 28 Noiembrie 2018 Accesări: 871 Responsabil: BUDIŞAN MIRELA LUCIA - membru CA. Membri : TÂMBUC NICOLETA MARIA. IOBAGIU DANA EMILIA. MORARU MARINELA OFELIA. Inspector scolar general adjunct - management. Gradatii de merit - sesiunea 2020. Ordin ministru 3307_metodologie gradatii 2020.pdf; Metodologie acordare gradatie merit 2020.pdf; Fișe (auto)evaluare gradatie de merit 2020.zip; Cerere si anexe gradatii.zip; Procedura de acordare a gradatiei de merit pentru personalul didactic auxiliar in. 1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr 573027102008 METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT ŞI A SALARIULUI DE MERIT Lista Punctaje Gradatie de Merit 18.05.2015 (1 - Metodologia de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a ; 09-06-2011 » - Metodologia de acreditare si evaluare periodica a centrelor comunitare de invatare permanenta; 07-03-2011 » - Metodologia de acordare a Gradatie de Merit ; 18-02-2011 » - Ordinul nr. 5619/ 2010 privind aprobarea ROFUIP; 14.

Metodologia de acordare a subventiilor pentru specialisti

In data de 07.08. 2020 s-a incheiat perioada de consultari publice pentru proiectul Metodologie de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii, initiata de catre Directia Generala de Asistenta Sociala Craiova. Conform acestui notei de fundamentare ajutorul financiar oferit familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale.. In atentia cadrelor didactice buzoiene, s-a aprobat noua Metodologie de acordare a GRADATIILOR de MERIT valabila in 2017 Detalii Categorie: Social cadrelor didactice care inregistreaza performante notabile in activitati de prevenire si combatere a abandonului scolar, respectiv in managementul de proiecte integrative Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit 2014-2015; metodologia de acordare a gradatiilor de merit a a anului scolar in curs; Programe naţionale de sprijin pentru elevi (rechizite scolare gratuite; Euro 200 - pentru achizitionare calculatoare, legislatie , site oficial ; manuale.

Linii de credit - Credite Bucuresti - Premium Credit

Drepturile copiilor/tinerilor cu cerinte educationale

Având în vedere că metodologia de acordare a taberelor studențești trebuia să fie finalizată în luna mai și transmisă către universități până la data de 1 iunie, datorită birocrației aceasta nu este încă finalizată, afectând astfel întreg procesul de acordare a taberelor Ministerul Educatiei Nationale a publicat in Monitorul Oficial metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit profesorilor, sesiunea 2015. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie. Potrivit calendarului stabilit de Minister, profesorii trebuie sa depuna dosarele si sa obtina avizul la nivelul scolii in perioada 2 - 20 martie 2015. metodologie de acordare a taberelor. 7880 de tabere studențești în vara lui 2011. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România(ANOSR) anunță că metodologia finală de acordare a taberelor studențești pentru vara anului 2011 a fost transmisă către universități în data de 15 iunie,. Potrivit unui proiect de hotarare propus de Primarul General, Gabriela Firea, elevii bucuresteni, cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, vor putea beneficia de un sprijin financiar in valoare de 450 lei, pentru achizitionarea de rechizite. Primarul General, Gabriela Firea: Avand in vedere ca motivatia abandonului scolar o reprezinta, cel mai frecvent, situatia economica [ Ultima medie de acordare a bursei de merit în semestrul II an școlar 2020-2021 este 9,63. Cuantum burse an scolar 2020-2021 HCL nr. 38 din 14.02.202

Limorom – Importator Liqui MolyORDIN nr

ORDONANŢĂ nr.33 din 16 august 2001 privind acordarea de ..

De aici puteti descarca fisierul ce contine raportul Comisiei de Calitate pe anul scolar 2016-2017. De aici puteti descarca metodologia de înscriere OMEN 3247: Rechizite școlare. 25 May 2016. De aici puteți descărca Metodologia de acordare a rechizitelor școlare, Actele necesare și Declarația părintelui. Descărcaţi fişierul. 4. Întocmirea dosarului de către părinţi în termen de o săptămână de la data informării (completarea cererii, a declaraţiei de venit, alte documente); 5. Verificarea dosarelor de către învăţători/ diriginţi în termenul stabilit; 6. Verificarea dosarelor de către Comisia de acordare a burselor, rechizitelor şcolare şi Metodologie de acordare a bursei de performanță Art. 1. Bursa de performanţă reprezintă un instrument de stimulare academică a studentelor și studenților Facultății de Administrație Publică. Art. 2. Bursa de performanță se acordă studentelor și studenților înmatriculați la programel de secretariat | sept. 12, 2020 | Burse/ Programe financiare, Compartiment financiar-admin., Elevi, Parinti Acte necesare dosar Cerere rechizite ORDIN 4385_2012_acordare_rechizite Caută după

Metodologie de acordare a titlului de Colegiu national

Prezenta metodologie reglementează condițiile de acordare a burselor/stimulentelor de performanta în cadrul proiectului POCU: Şcoală pentru toţi - Şansa la o viaţă mai bună ID 108157, care este finantat prin cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR pentru stagiile de practică desfășurate în cadrul proiectului SOCIUS - Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste, POSDRU/161/2.1/G/140906 Cadru legislati

Metodologie de acordare a burselor - University of Galaț

Metodologie de acordare a burselor de excelență în cercetare pentru Plattner către ULBS şi este cuprinsă ȋn Planul de acțiuni anual, metodologia fiind valabilă pe perioada acordului ULBS - Fundaţia Plattner (2018 - 2021). Bugetul disponibil este de 75.00 Propuneţi un material Legislaţie - Metodologii. Aici găsiţi metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit etc. Vă recomandăm să consultaţi de asemenea rubricile Legi, Regulamente şi Calendare OMENCS 6.161 din 22.12.2016 referitor la Metodologia de acordare a gradatiilor de merit 2017. TIMISOARA 2016 Definitivat anul scolar 2016-2017 Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Olimpiada Nationala de Limba Romana 2014 Proiectul Educatori pentru Societatea Cunoasterii Proiect POSDRU 137881. - (1) Inspectia speciala de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se efectueaza in perioada 1 octombrie - 31 mai a anului scolar, in unitatea de invatamant in care candidatul este incadrat sau, cu avizul inspectorului scolar pentru dezvoltarea resurselor umane si al directorului unitatii scolare respective, intr-o. Anunt incepere proiect Achizitie de echipamente scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Garceni, judetul Vaslui, cod proiect SMIS 144587. Comunicat de presa 10 iulie 2021 - SC Fides Consult SRL Infiintarea unei capacitati de arhivare in cadrul SC Fides Consult SRL, prin construire spatiu si.

Subventia poate fi retrasa, in cazul in care beneficiarul nu participa la activitatile proiectului, incalcand prezenta metodologia de acordare al subventiilor. Regulament de acordare subventie incepand cu luna septembrie 2018: Prezenta la orele de tip Scoala dupa Scoala ; 100 pct - pentru prezenta mai mare de 80% din orele desfasurate. 50 pct. Metodologie de acordare a instrumentelor de sprijin versiune finală (variantă actualizat. 1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5730/27.10.2008 METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT ŞI A SALARIULUI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CAPITOLUL I ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei.